آزمایشگاه و مرکز تحقیقات معلمان دهاقان
آموزشی، پژوهشی و پرورشی

آخرین ارسال های تالار گفتمان
عنوانپاسخبازدیدتوسط
W0518ADMIN
بازدید : 629 مرتبه
تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393

مقدمه

 

کتاب درسی یکی ازمهم ترین مراجع ومنابع یادگیری دانش آموزان درنظام های آموزشی محسوب می شود درنظام آموزشی

کشور مانیز نقش مهمی دارد به لحاظ این اهمیت وهمچنین به سبب نقش محتوای کتب درسی دربرانگیختن وتامین نیازها

ونیزتسهیل امر یادگیری دانش آموزان دراین پژوهش که مبنای نگارش است محتوای کتب درسی دوره ی ابتدایی ازنظر

پرداختن به سازه انگیزه پیشرفت مورد بررسی قرارگرفته است.کتاب درسی دارای ویژگی هایی است که محتوای کتاب رابرای

دانش آموزان سازنده ومفید می سازد ازقبیل سبک کتاب، قابلیت انطباق پذیری، خصوصیات ظاهری ،چهارچوب مفهومی،

سازماندهی می باشد همچنین مطالب باید براساس برنامه مشخص و توالی مطالب درخط سیر مشخص ویادگیریهای معلم

وتاکید روی مفاهیم اساسی واصل دانشها می باشد مطالب ارائه شده متناسب باگروه سنی دانش آموزان وبرروی درگیری

مستقیم در تجارب یادگیری تاکید می کندتحلیل محتوا چیزی جز کشف نظام مند پیامها ومضامین آشکار وپنهان فرایند

ارتباط نیست زیرا هرارتباطی مستلزم استنباط ودرک مفاهیم آشکار ونهان یک پیام است شاید همین ویژگی انسان اورا

ازموجودات دیگر متمایز گردیده است تحلیل محتوا به عنوان یک روش علمی که دارای عینیت طرح اولیه پایانی وروایی و

قابلیت وتکرارآزمون فرضیه رادارد.یکی از فاکتورهای اصلی آموزش مدرسهایی برنامه های درسی هستند که به انحای مختلف

بر روند آموزش چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان تاثیر میگذارنددر سطح ابتدایی، آموزش علوم است که به عنوان

یکی از مهمترین برنامه های درسی که در کشورهای مختلف ارایه میشود مدنظر قرار میگیرد. (ادامه مطلب ...
موضوع : تحلیل محتوی کتب درسی - کلاس پنجم
ارسال توسط mtmd
بازدید : 2725 مرتبه
تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393

معیارهای نقد و بررسی کتاب کار وفناوری پودمان 1(معیارهای عمومی)

( تذکر: جهت نمره گذاری ، خیلی زیاد 5 ، زیاد 4 ، متوسط 3 ، کم 2 ، خیلی کم 1 ، اصلاً 0 ، منظور گردد. )

ردیف

شرح معیار

خیلی زیاد5

زیاد4

متوسط3

کم2

خیلی کم1

اصلا0

۱

سازماندهی محتوا از ساده به پیچیده و از محسوس به انتزاعی

 

*

 

 

 

 

۲

توجه به ارتباط اجزا و عناصر (ارتباط مفاهیم و اصول برای بیان یک موضوع کلی) 

 *

 

 

 

 

 

۳

سازماندهی محتوا متناسب با رشد سنی و عقلی فراگیر (اصل قابلیت یادگیری مفاهیم، مهارت‌ها و نگرش‌ها) 

 

 

 

 

۴

توجه به نیازهای علمی و تکنولوژیکی کشور 

 *

 

 

 

 

 

۵

توجه به قابلیت اجرایی برنامه (زمان، امکانات مدارس، توانایی و صلاحیت‌های معلم) 

 

 

 

 

۶

توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 

 *

 

 

 

۷

توجه به اعتبار علمی و عقلانی یک موضوع 

 

 

 

 

 

۸

توجه به پویایی علمی (به روز بودن اطلاعات) 

 

 *

 

 

 

 

۹

توجه به مهمترین ایده‌ها، نظریات، مهارت‌ها و نگرش‌ها در علم ....... 

 

 

 

 

 

۱۰

توجه به تلفیق نظر و عمل (اصل انتقال یادگیری) 

 

 *

 

 

 

 

۱۱

توجه به ارتباط رشته‌های علمی با یکدیگر 

 

 *

 

 

 

 

۱۲

توجه به حفظ توازن بین رشته‌های مختلف.......

 

 *

 

 

 

 

۱۳

توجه به نقش انسان در تغییر و کنترل جامعه 

 

 

 *

 

 

 

۱۴

توجه به تقویت ابعاد وجودی انسان 

 

 

 

 

 

 *

 

جمع امتیاز:

10

28

12

0

0

0

جمع کل امتیاز :   50

نام و نام خانوادگی و امضای ارزیاب:

  تاریخ ارزیابی:  ادامه مطلب ...
موضوع : تحلیل محتوی کتب درسی - کلاس هفتم
ارسال توسط mtmd
بازدید : 2066 مرتبه
تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393

مقدمه :

مربیان و برنامه ریزان درسی و آموزشی وظیفه ی سنگینی بر عهده دارند زیرا باید در فرآیند تعلیم و تربیت بکوشند تا برنامه های تربیتی را بر اساس نیازهای جامعه طراحی کنند . بر اساس تفاوت های درون فردی توانایی دانش آموزان برای یادگیری دروس مختلف متفاوت است . به این معنی که برخی درس ها را بهتر و زودتر از دروس دیگر می آموزند . در این میان ریاضیات یکی از دروسی است که از اهمیت خاصی برخوردار است . انگیزش به عنوان یک وسیله برای آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی ، پیش نیاز یادگیری به حساب می آید . اگر دانش آموزان نسبت به درس بی علاقه و دارای انگیزش سطح پایینی باشند به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد ، تکالیف خود را با جدیت انجام نخواهند داد و بلاخره پیشرفت چندانی نصیب آنان نخواهد شد . هدف تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل تصاویر فصل هفتم کتاب مبتنی بر بردار و مختصات از کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس الگوی اهداف آموزشی ویلیم رومی است . هدف تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق تحلیل محتوا می باشد . از آنجایی که کتاب ریاضی پایه هفتم جدید التالیف می باشد ، تصاویر و عکس ها و نمودارهای موجود در فصل هفتم " بردار و مختصات " جدید بوده و دارای نقاط قوت و ضعف می باشد. این تصاویر از یک جهت بر قدرت تفکر و هم اندیشی دانش آموزان افزوده و به آنها کمک می کند تا در مسیر حل مساله به دانش ها ، مهارت ها و نگرش های تازه ای دست یابند و از جهت دیگر بعضی از تصاویر و عکس ها و نمودارها دارای اشکالاتی می باشند که به دلیل اهمیت درس ریاضی بهتر است مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرد تا هم با نیازهای دانش آموزان هماهنگ شود و هم اهداف آموزشی را بهتر فراهم آورد .ادامه مطلب ...
موضوع : تحلیل محتوی کتب درسی - کلاس هفتم
ارسال توسط mtmd
بازدید : 546 مرتبه
تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393

مقدمه:

قرآن کریم ما انسان را از اختلاط نطفه آفریدیم وبرای اوگوش شنوا و چشم بینا قراردادیم.

درس علوم تجربی دربخشی که موجود زنده را بررسی می کنددرصدداست تا انسان و حیوان وگیاهانی که موجودات زنده هستندبرروی آنهابررسی کند تا بتواند برروی آنها تحقیق و درموقع بروز مشکلات برای جسم انسان ویاحیوان وگیاه بتواند آنهارا بررسی کند بنابراین سالهای سال دانشمندان علوم پزشکی برروی این موجودات تحقیق کرده ومعلومات خودرا دراختیار ما گذاشته اند وبرای این هدف سعی کرده اند از سطوح پایین بدن موجود زنده راکه از کوچکترین واحدبنام سلول تشکیل شده است تا بزرگترین سطوح آن دستگاهها و اندام ها وبلاخره پیکر موجودزنده راتشکیل می دهند .این کتاب جدیدالتالیف سلول را با تصاویر و مثالهای جالبی که خواننده جذب آن می شودوعلاقه به خواندن را به دانش آموز می دهد زیرا تصاویرو آزمایش ها جالب هستند ولی خوب بعضی از مطالب هم دراین سطح شکل است که باید سعی شودآنها حذف شوند ودر سطوح بالاتر خوانده شودادامه مطلب ...
موضوع : تحلیل محتوی کتب درسی - کلاس هفتم
ارسال توسط mtmd
بازدید : 175 مرتبه
تاریخ : سه شنبه 26 فروردین 1393

- خیانت در رابطه خانوادگی دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از:

 

1- خیانت رفتاری: منظور از خیانت رفتاری این است که یکی از همسران به صورت رفتاری و با ارتباط برقرار کردن با شخصی خارج از سیستم خانواده به همسرش خیانت کند که بخش اعظم آن را ارتباط های جنسی تشکیل می دهد و در جامعه ما نیز رایج است.

۲- خیانت ذهنی: افرادی که در فکر و تخیلاتشان مدام به شخصی دیگر می اندیشند و از آنجا که زاده ذهنشان است، آن فرد شخصی ایده آل به شمار می آید و در این موقع است که برای زندگی مشترک خطر می آفریند چرا که آن شخص دایما شریک زندگی اش را با فرد ایده آل ساخته ذهنش مقایسه می کند و چون در حال قیاس است، در ارتباط با همسرش به مشکل برمی خورد و رابطه سرد می شود.

۳- خیانت کلامی:  در این نوع خیانت، زن یا مرد به صورت تلفنی یا اینترنتی یا اینکه در هر موقعیتی که فراهم شود با یکدیگر صحبت کرده و گرم می گیرند. متاسفانه امروزه به دلیل وجود اینترنت، ارتباط جنسی کلامی و حتی ویدئویی وجود دارد که این هم به نوعی، خیانت محسوب می شود. ناگفته نماند این نوع خیانت نوعی انحراف جنسی به حساب می آید. چه دلایلی منجر می شود زن یا مرد به همسرش خیانت کند؟ - دلایل زیادی وجوددارد که آنها را به طور خلاصه ذکر می کنم اما نمی توان برای آنها اولویت و مرتبه ای در نظر گرفت.ادامه مطلب ...
موضوع : اخبار - خانوادگی
ارسال توسط mtmd
صفحه ی بعدی (/2/) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... صفحه ی قبلی (0)
نمایش صفحه ی 1 از 9   |   5 نمایش در هر صفحه

مطالب اخیر
نظر سنجی
پیوند ها

اسلایدر

دانلود فیلم